פיקדון צמוד לדולר
+ -

פקדון שקלי בריבית קבועה צמודה לשער הדולר
 
מנהלים חשבון ביהב?
 
אפשרות ליהנות מריבית אטרקטיבית של עד 2.50% וצמודה למטבע הדולר:
סוג הצמדה
תקופת הפיקדון
ריבית שקלית קבועה צמודה למטבע לשער הדולר
שנה
 
פרטים בסניפים / במוקד יהב ישיר 2616* או 02-5009911
 
*        הפיקדון הינו להפקדה חד פעמית
*        הריביות יקבעו בהתאם לסכום הפיקדון החל מ- 2.0% ועד 2.5%
*        סכום מינימלי להפקדה: 1,000 ₪
*        הקרן והריבית צמודות לשער היציג המפורסם ע"י בנק ישראל
*        סכום קרן ההפקדה אינו מובטח
*        הפיקדון מיועד ללקוחות עם חשבון עו"ש בבנק יהב
*        כל הנאמר בפרסום  זה נכון למועד הפרסום ובכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו.
*        הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת
*        ניכוי מס כחוק