העברת תיק ניירות ערך
+ -


שלום רב,

 
כלקוח בנק יהב נשמח להמשיך לראותך בין לקוחותינו, אך אם החלטת להעביר את תיק ניירות הערך שלך לגוף פיננסי אחר, תוכל לעשות זאת באופן דיגיטלי מבלי להגיע לסניף. כמו כן תוכל לבצע באותו הליך העברה של חלק מהתיק או העברה בין סניפי יהב.
 
 להלן הנחיות בנוגע לאופן הגשת הבקשה :
 
·         יש להוריד מאתר האינטרנט טופס בקשת העברה ולמלא את כל השדות באופן ברור.
·         יש לצרף לבקשה את המסמכים ו/או הטפסים הנדרשים הנלווים בהתאם לסוג ההעברה וכמפורט בטבלה מטה. לתשומת לבך- לכל בקשות ההעברה יש לצרף צילום ת"ז של כל בעלי החשבון ביהב.
·         בחשבון משותף למספר לקוחות, יש צורך בחתימת כל בעלי החשבון על טפסי בקשת ההעברה.
·         יש להגיש את הטפסים באמצעות אפליקציית "בקשות ליהב".
 

 

סוג העברה

מסמכים נדרשים בנוסף לצילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון

 

1

 

העברה לחשבון בבעלות זהה לבעלות בחשבון בבנק יהב ממנו מועבר התיק

טופס בקשת העברה 15-19

אישור ניהול חשבון בגוף המקבל

2

העברה מבני זוג לילדיהם עד גיל 18

טופס בקשת העברה 15-19

אישור ניהול חשבון בגוף המקבל וצילום ספח ת"ז

3

העברה ליורשים לפי צו ירושה

טופס בקשת העברה מס'  15-19

אישור ניהול חשבון בגוף המקבל , העתק מצו ירושה, צו קיום צוואה.

4

העברה בין בני זוג נשואים

טופס בקשת העברה  מס' 15-19

אישור ניהול חשבון בגוף המקבל וצילום ספח ת"ז

5

העברה בין בני זוג בעקבות גירושין

טופס בקשת העברה מס' 15-19

אישור ניהול חשבון בגוף המקבל והסכם גירושין ואת פסק הדין שנותן לו תוקף.

6

 

העברה לישות שונה

(ללא זהות בעלים)

טופס  העברה ליישות שונה מס' 15-18

אישור להעברה ללא שער עלות הכולל אישור מהמקבל.

7

העברה בין קרובים

טופס בקשת העברה מס' 15-19

טופס  העברה בין קרובים 2514

8

העברה לגוף פיננסי בחו"ל

טופס העברה למשמורן בחו"ל מס' 15-17

 
 
 
הבהרה - אישור ניהול חשבון בגוף המקבל הינו מסמך המכיל את שמות ומספרי ת"ז של כל הבעלים בחשבון המקבל.                       
                       
לבירור נוסף נא לפנות למוקד טלפוני *2616 או לסניפך.
 
תנאים כלליים לשירות ומידע נוסף
 
·         בבקשה להעברת תיק ניירות הערך במלואו, תיק ניירות ערך שיועבר יכלול את מלוא אחזקותיך בתיק כפי שיהיו ביום ביצוע העברה בפועל.
·         העברה של ניירות ערך זרים לגוף זר תבוצע בתנאי שהבנק הקולט מוכן לקבל את הנייר.
·         בקשת העברה תדחה ולא תתבצע במקרים בהם קיימת מניעה על פי דין או מניעה אחרת כגון: שעבוד, עיקול, חסימה על חלק מהיחידות (לרבות חסימה בשל הוראת מכירה שטרם בוצעה).
·         העברת תיק ניירות ערך מהווה אירוע מס פוטנציאלי ובאחריותך הבלעדית יש לבדוק מהן ההשלכות מבחינת דיני המס מבעוד מועד. לבנק יהב לא תהיה כל אחריות בגין אירוע מס ככל שיהיה.
·         בקשת ההעברה תטופל רק לאחר הגשת כל הטפסים הנדרשים לצורך ביצוע ההעברה כמפורט מטה וקבלת אישור מכל בעלי החשבון.
·         הבנק יפעל להעברת תיק ניירות ערך ישראליים בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת הבקשה ולהעברת תיק ניירות ערך זרים בתוך 14 ימי עסקים ממועד השלמת הבקשה.
·         קיימת אפשרות לכך שלא ניתן יהיה לסחור בניירות הערך במהלך הימים שבהם תתבצע העברת התיק.