היתר למתן שרותי מסחר
+ -

היתר למתן שירותי מסחר בניירות ערך

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 49א' לחוק ני"ע התשכ"ח-1968 החליטה יושבת ראש הרשות לניירות ערך להתיר לבנק לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך, המנוהלת מחוץ לישראל ואינה בעלת רישיון בורסה בישראל.
היתר הרשות לפי סעיף 49 א' לחוק ניירות ערך ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל.
פעילות הבנק בנושא זה אינה מפוקחת על -ידי רשות ניירות ערך.
אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.